Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: Naature Bilişim Teknolojileri A.Ş. ("Naature")

İletişim Bilgileri:

Şirket Unvanı: Naature Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Mersis Numarası: 0627042242100011
Adres: Cumhuriyet Mah. Çınarlı Sok. No:10/1 Üsküdar, İstanbul
E-Posta: bilgi@sertifikam.com
Telefon: +90 216 344 67 15

Naature Bilişim Teknolojileri A.Ş. ("Naature" veya "Şirket") olarak kişisel verilerin korunmasını önemsemekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında söz konusu kişilerin Naature tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir.


1. Kullanıcılara Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Kullanıcılara (müşterilerimiz veya internet sitemizin ziyaretçileri) ait kişisel veriler;

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
• Doğru ve güncel olarak,
• İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmektedir.

Naature olarak kullanıcılara ait kişisel verileri Kanun´un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

• Naature tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
• Naature tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
• Naature´nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
• Naature´nin ve Naature ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
• Naature´nin sunduğu hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası.


2. Kullanıcılara Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Kullanıcılara ait kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, Kanun´un 8. ve 9. maddelerine ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak Naature yetkilileri, yurt içinde veya yurt dışında mukim iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.


3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kullanıcılara ait kişisel veriler elektronik ortamda veya Naature´nin talebi halinde fiziksel olarak toplanmaktadır. Kişisel veriler, Kanun´un 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metni´nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kullanıcıların Hakları:

Kanun´un 11. maddesi uyarınca veri sahibi olan kullanıcılar;

• Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahibi olarak haklarınızı, işbu Aydınlatma Metni´nde yer alan iletişim bilgileri üzerinden yazılı olarak bize ulaşarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu´nun belirleyeceği diğer yöntemlerle kullanabilirsiniz. Bu başvuruyu yaparken sizi tanıyabilmemiz için, kayıt olurken ya da hizmetlerimizden yararlanırken verdiğiniz bilgileri tam olarak belirtmeniz ve resmi bir kimliğin kopyasını eklemeniz gerekmektedir.

Naature, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Naature´nin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden makul bir ücret talep etme hakkı saklıdır.


5. Veri Sahibi Başvuru Formu:

Başvurularınızda kullanabilmek için hazırladığımız Veri Sahibi Başvuru Formu´nu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


Son Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2020
Önemli Hatırlatma: Lütfen bu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni´nin bir kopyasını rahatlıkla okuyabileceğiniz şekilde yazıcı çıktısı olarak alınız ve saklayınız. Herhangi bir itiraz veya anlaşmazlık durumunda bu aydınlatma metnindeki maddelerin uygulanacağını unutmayınız.